Ph.d.-stipendiat inden for videnskabsstudier (2017-224-01579)

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, er der pr. 01.11.2017 eller snarest herefter en ledig stilling som ph.d.-stipendiat inden for videnskabsstudier.

Stillingsbeskrivelse

Som en del af det flerårige forskningsprojekt Mapping the Public Value of Humanities skal der udføres et ph.d.-projekt med fokus på kortlægning af forskningspartnerskaber mellem humanistiske videnmiljøer og danske museer. Formålet med ph.d.-projektet er i samarbejde med projektledelsen af udvikle et undersøgelsesdesign, der er i stand til at belyse potentialer, barrierer, praksisser, effekter og vidensudveksling i mødet mellem humanistiske videnmiljøer og tilrettelæggelse af udstillinger, samlinger m.m. Der udvælges i ph.d.-forløbet et lille antal cases som grundlag for dataindsamling. Den ph.d.-studerende har udpræget mulighed for at præge sit projekt med hensyn til metoder, teori og cases. I studiet af interaktioner mellem museer og videnmiljøer søges det særligt belyst, hvordan mikrosociale forhandlinger og translationer af viden finder sted, og hvilke karakteristika, der kendetegner sådanne translationer med hensyn til at formidle humanistisk forskning til en større offentlighed. Der vil blive lagt særlig vægt på kandidater med erfaring i kortlægning af forskningsfelter, forskningsstile, -samarbejde og videnspredning (co-creation, co-production, transdisciplinary research, etc.). Kandidaten vil efter at have valgt casemateriale udføre interviews med forskere og museumspersonale involveret i forskningspartnerskaber, ligesom de organisatoriske, institutionelle og økonomiske rammer for museumsvidenskabeligt samarbejde i Danmark søges belyst i første del af ph.d.-forløbet.

Stillingen tilknyttes forskningscenteret Humanomics Research Centre på Aalborg Universitet campus Sydhavnen (København), der samler forskere med interesser og baggrund inden for kortlægning af humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsfelter og samarbejdsformer. Forskningsprojektet Mapping the Public Value of Humanities, som ph.d.-en indgår i, er finansieret af Velux Fonden og har til opgave at kaste nyt lys på de mange relationer og interaktioner, som humanistiske forskere har til omverdenen - herunder museer og kulturinstitutioner. Projektet betjener sig af blandede metoder hentet fra videnskabsteori, videnskabsstudier og videnskabshistorie med henblik på at udvikle nye modeller for vidensamarbejde, vidensformidling og vidensspredning i humaniora. En særlig opgave i projektet er at udvikle en mere nuanceret og flerfacetteret forståelse af "effekter" af humanistisk forskning i samfundet.

Der indgår formidlings- og undervisningsaktiviteter i stillingen svarende til ½ årsværk. Aktiviteterne vil være fordelt mellem danske fonde, Kulturministeriet, Organisationen Danske Museer samt udvalgte danske og internationale museer og Institut for Kommunikation og Psykologi og tager udgangspunkt i ph.d.-projektet og kandidatens øvrige kompetencer.

Undervisningsmæssigt er stillingen hovedsageligt tilknyttet bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier og kandidatuddannelserne i Kommunikation. Aalborg Universitet arbejder med problembaseret læringstilgang (PBL) og erfaring med en sådan læringstilgang er derfor en fordel.

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere og interviewpersoner med forskellige baggrunde.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på centeret og instituttet, herunder seminaraktivitet, uddannelse, forskningsrejser og studieture. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: http://www.kommunikation.aau.dk
 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen.

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

  • Ansøgningsskema   (Application form)
  • Projektbeskrivelse – se hjemmesiden for detaljer 
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS eller TOEFL-test (undtaget for dette er nordiske lande, lande hvor engelsk er modersmål).
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. publikationsliste.
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende

 

Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.
Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.

 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst professor MSO/projektansvarlig David Budtz Pedersen, davidp@hum.aau.dk, 3029 2974, eller institutleder Mikael Vetner, vetner@hum.aau.dk, 9940 7263.
For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet HCCI, kontakt venligst professor Christian Jantzen, jantzen@hum.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til sekretær Lone Corfixen, lc@adm.aau.dk, 9940 9614.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2017-224-01579

Ansøgningsfrist

Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.