Videnskabelig assistent i forskningsprojektet Community Drive

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation og Psykologi Campus København, er en stilling som videnskabelig assistent ledig i forskningsprojektet Community Drive, til besættelse fra 1. april 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ledig for en periode på 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Den videnskabelige assistent tilknyttes Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, København som del af det tværvidenskabelige strategiske forskningsprojekt Community Drive. Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Københavns Kommune om at udvikle videnssamarbejde mellem kommunens byudviklingsprofessionelle, forskere og børn og unge på skoler i udsatte boligområder. Aktiviteterne vil foregå på Institut for Kommunikation og Psykologi i København, og tager udgangspunkt i alle dele af projektet.

I projektet Community Drive skal det bl.a. undersøges, hvordan børn og unge kan uddannes til at deltage i teknisk og humanistisk vidensskabelse og løsning af byens komplekse problemer i samarbejde med professionelle aktører. Målet er bl.a.: 1) Udvikling af undervisningsforløb, hvor den dokumenterede effekt er, at børn og unge oplever, at de øger deres faglige kompetencer i at kunne løse autentiske komplekse problemer i samarbejde med aktører uden for skolen, og derved får øgede kompetencer til at definere spørgsmål og indsamle data til at besvare dem, 2) Udvikling af overordnede kompetencemålingsredskaber, som giver mulighed for at teste, hvilke kompetencer elever udvikler gennem deltagelse i kompleks, autentisk og datadreven problemløsning med aktører uden for skolens rum.

Disse aktiviteter skal lede til besvarelsen af et af projektets centrale forskningsspørgsmål:

  • Hvordan kan børn og unge uddannes til at deltage i teknisk og humanistisk videnskabelse og løsning af byens komplekse problemer i samarbejde med professionelle aktører?

Den videnskabelige assistent skal tilknyttes projektets ledelse samt ledere af projektets forskellige workpackages. Vedkommende forventes at udføre administrative så vel som forskningsrelaterede opgaver i projektets tre faser: 1) kortlægningsfasen, 2) interventionsfasen samt 3) modelkonstruktionsfasen. Den videnskabelige assistent vil særligt skulle være en integreret del af projektets interventionsfase, og vil derfor skulle deltage i tæt samarbejde med lærere og professionelle byudviklere på skoler i udvalgte byområder i København.

Den videnskabelige assisten vil derfor både skulle varetage praktiske administrative opgaver såvel som deltage i dataindsamling og analyse. Det er derfor en fordel, hvis ansøgere har erfaringer fra forskningssamarbejde med inddragelse af forskellige grupper af brugere, borgere eller skoler. Det kan enten være med uddannelsesmæssig baggrund i antropologi, læringsteori, brugerinddragende design eller anden relevant uddannelsesmæssig eller erhvervsmæssig erfaring. I projektet vil der være mulighed for at opbygge omfattende erfaring indenfor forskningsarbejde, og deltage i videnskabelige publikationer og andre meritgivende aktiviteter.

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

• CV 
• 
Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon
• Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Rikke Magnussen, mail: rikkem@hum.aau.dk eller telefon 2013 4520.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Line Nørbak, mail hs-hr@adm.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9584.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2018-224-01694

Ansøgningsfrist

Mon Jan 22 00:00:00 CET 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.