Ledige stillinger

Sådan ansættes du i en videnskabelig stilling på AAU

Sådan ansættes du i en videnskabelig stilling på AAU

Ved besættelse af videnskabelige stillinger på AAU nedsættes et bedømmelsesudvalg, som har til formål at vurdere det modtagne materiale og udarbejde en faglig bedømmelse for hver kandidat i forhold til den specifikke stilling.

Når du søger en videnskabelig stilling på Aalborg Universitet, kan du forvente, at din ansøgning bliver behandlet på følgende måde:

  • Når ansøgningsfristen er udløbet, nedsættes et bedømmelsesudvalg
  • Bedømmelsesudvalget er afhængig af stillingskategori sammensat af 2 til 5 medlemmer. For stillinger under adjunktniveau dog 1-2 medlemmer
  • Medlemmerne af bedømmelsesudvalget er på mindst lektor-niveau. For professorstillinger er bedømmerne dog på professor-niveau
  • Bedømmelsesudvalget nedsættes af Akademisk Råd og sendes til høring hos dig og de andre ansøgere
  • Efter høringsfristen får bedømmelsesudvalget din ansøgning til bedømmelse. Du bliver oplyst om, hvornår en bedømmelse af din ansøgning kan forventes at foreligge
  • Bedømmelsen laves på baggrund af Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt de angivne kvalifikationskrav, der er opstillet i stillingsopslaget. Bedømmelsesudvalget afgiver en samlet vurdering med angivelse af, om du er kvalificeret eller ikke kvalificeret til stillingen
  • Bedømmelsen sendes til høring hos dig. Derefter sendes bedømmelserne af alle ansøgere til institutlederen, så han/hun kan vurdere ansøgerne og finde den bedst kvalificerede til stillingen 

Inden der træffes beslutning om ansættelse, kan dekan og institutleder efter behov vælge at gennemføre ansættelsessamtaler.

  • Institutlederens indstilling om ansættelse forelægges dekanen, som har den endelige afgørelse
  • Dekanen kan beslutte, at der på det foreliggende grundlag ikke skal ske ansættelse, selvom der skulle være kvalificerede ansøgere
  • Der bliver udformet et tilbudsbrev fra dekanen til den valgte kandidat. Der fremsendes et oplysningsskema, som udfyldes og returneres. Herefter udformes et ansættelsesbre

Når bedømmelsesudvalget har påbegyndt sit arbejde, kan det forventes, at bedømmelsesprocessen tager fra 4 til 15 uger.

Ekstern lektor, hjælpelærer, studentermedhjælper og undervisningsassistent er ikke omfattet af ovenstående proces.

Mere information om reglerne for den faglige bedømmelse kan ses i AAU-håndbogen

 

Alle ledige videnskabelige stillinger på Aalborg Universitet