AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02453 Adjunkt indenfor Musikvidenskab

<p>Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, er der 1. august 2020 en ledig stilling som adjunkt, hvis arbejde vil supplere og udvide den eksisterende ekspertise inden for musikvidenskab. Den succesfulde kandidat vil skulle gennemføre forskning og undervisning på et eller flere af følgende områder: musikalsk improvisation, musikteknologi, musikantropologi.</p> <p>Stillingen er en (3 årig) tidsbegrænsede fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.</p>

Stillingsbeskrivelse

I ansættelsen som adjunkt forventes den succesfulde kandidat:

 • På højeste niveau at levere undervisning, vejledning og udprøvning af studerende på relevante moduler på bachelor- og kandidatuddannelsen i musik blandt andet inden for musikprogrammering, videnskabelig metode, improvisationsstudier og musikhistorie
 • At udføre forskning og publicere forskningsprodukter på højeste niveau i internationalt anerkendte kanaler
 • At deltage i eksterne forskningsnetværk og -samarbejder og her være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund
 • At engagere sig i videnssamarbejder i tilknytning til stillingens videnskabelige portefølje
 • At bidrage positivt og konstruktivt til Institut for Kommunikation og Psykologi samlede aktiviteter og arbejdsmiljø.

Forskningsmæssigt omfatter stillingen forskning på internationalt niveau inden for musikvidenskab, og ansøgere forventes at have forskningsmæssig erfaring med et eller flere af følgende områder:

 • musikalsk improvisation
 • musikprogrammering
 • lyd og musikperception
 • musikperformance og interaktion.

I relation til sin forskning forventes ansøgeren at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere forskning af højeste kvalitet
 • En forskningsplan, der harmonerer med Institut for Kommunikation og Psykologis strategi og viser kandidatens planer for at udvikle nye forskningsprodukter og -projekter
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i og udvikle eksterne (nationale og internationale) samarbejder
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i relevante videnssamarbejder.

 I relation til undervisning forventes ansøgeren, at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere undervisning på højeste niveau inden for musikuddannelsen med forskellige pædagogiske overvejelser og tilgange, herunder vejledning, seminarundervisning, forelæsninger m.v.
 • Sine evner til at undervise, vejlede og bedømme såvel skriftlige og mundtlige præsentationer på dansk.
 • Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og dokumenteret erfaring med denne læringstilgang vil blive betragtet som en fordel, men er ikke en forudsætning.

Stillingen tilknyttes primært vidensgruppen MASK (Music and Sound Knowledge Group), der har en række forskningsinteresser, der bl.a. udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

 • lyd og musikperception
 • lyd og musikteknologi

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund. Et nationalt såvel som internationalt netværk er dermed en fordel.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk.

Adjunktur
En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet. Den ansatte skal desuden deltage i et kursus i universitetspædagogik for adjunkter, tilrettelagt af universitetet.

Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år ved den samme institution (max. 6 år på adjunktniveau på AAU og max. 8 år i alt på adjunktniveau i Danmark).

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgene:

 • CV 
 • Fuldstændig publikationsliste, med markering af de vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedhæftes 5 publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesskabet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side
 • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (vejledning findes nederst på denne side)
 • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Mikael Vetner mail Vetner@hum.aau.dk eller telefon (+45) 9940 7263, eller vidensgruppeleder Mark Grimshaw-Aagaard, mail grimshaw@hum.aau.dk eller telefon 9940 9100

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Kun ansøgninger på engelsk modtages.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes her 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2019-224-02453

Ansøgningsfrist

10/12/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende