AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02482 Klinisk Lektor i Neurologi

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere ledige stilling som klinisk lektor i neurologi ledig til besættelse pr. 01.03.20 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsubegrænset og er med 15 årlige konfrontationstimer i gennemsnit.

Stillingsbeskrivelse

Kandidatuddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet tager udgangspunkt i det kliniske miljø ved Aalborg Universitetshospital. Der pågår en udvikling i struktur og pædagogisk tilgang til læring, som matcher udviklingen i omfanget af medicinstudiet ved Aalborg Universitet. Den kliniske lektor vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet i samarbejde med fagets kliniske professor. Undervisningen ved Aalborg Universitetshospital omfatter casearbejde, forelæsninger, symposier, kliniske færdighedsøvelser, bedside, projektarbejde, lærerfeedback og faglig refleksion. Desuden kan arbejdet indbefatte opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige opgaver, gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af videnskabelige grader.

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsen. Kurset er et nødvendigt bidrag til funktionen som klinisk underviser med ansættelse ved Klinisk Institut.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinisk Koordinator Stig Andersen,  stiga@dcm.aau.dk eller tlf.: 2720 6016, eller til dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag samt bliver erklæret kvalificeret af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der er nedsat i henhold til § 4, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 170 af 17. marts 2005 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ansættelse som klinisk lektor kræver en videnskabelig grad (minimum ph.d. eller tilsvarende niveau). Ansøgere skal være forskningsaktive og skal have veldokumenterede undervisningskompetencer.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for specialet vil blive foretrukket.

Ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (kan ses her) og aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 eller Cirkulære om organisationsaftale for kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter.(2011).   Ansættelse forudsætter forudgående samarbejdsaftale mellem det sygehus, hvor vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge og Aalborg Universitet.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ.
  • En komplet og nummereret publikationsliste, men ikke publikationer.
  • Veldokumenterede undervisningskompetencer – dokumenteres ved indlevering af undervisningsportfolio, dokumenteret pædagogisk uddannelse el plan for gennemførelse heraf.
  • En redegørelse for andre kvalifikationer, med relevans for stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Camilla Jonstrup Christensen, cjc@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7339.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Ansættelse og aflønning i henhold til aftale om kliniske lektorer ved universiteter under  Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 og Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2019-224-02482

Ansøgningsfrist

24/11/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende