2018-224-01806 Adjunktur i Dansk sprog

Ved Institut for Kultur og Globale Studier, det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1.januar 2019 eller snarest herefter en ledig stilling som adjunkt inden for dansk sprog. Stillingen er ledig for en periode på 4 år

Stillingsbeskrivelse

Den nye medarbejder vil blive tilknyttet forskningsgruppen LangLing – Languages and Linguistics.

Den primære opgave i stillingen omfatter forskning og undervisning inden for et bredt spektrum af områder med tilknytning til de sproglige discipliner på Dansk, herunder fx retorik, argumentationsteori, stilistik, sprogfilosofi, sproghistorie, sociolingvistik, grammatik og fonetik. 

Undervisningsmæssigt er stillingen primært tilknyttet bachelor- og kandidatuddannelsen på Danskstudiet. Samtidig kan der forventes at komme undervisning inden for områder som retorik, diskursstudier og kommunikation ved andre uddannelser under Institut for Kultur og Globale Studier, ligesom undervisning på øvrige af fakultetets uddannelser evt. kan blive aktuelt.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis ansøgeren har erfaring med problembaseret læring, som er Aalborg Universitets pædagogiske model. Den nye medarbejder forventes at indgå i den løbende udvikling af Dansk og herunder i en forestående revision af studiets sproglige moduler.

På det menneskelige plan forventes adjunkten at have gode samarbejdsevner samt at være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig kulturel og politisk baggrund.

Der forudsættes daglig tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at adjunkten er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen www.cgs.aau.dk

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på,

  • at ansøgeren har dokumenteret evne til at arbejde med centrale sproglige discipliner inden for danskfaget
  • at ansøgeren har forskningskvalifikationer inden for dansk sprogvidenskab
  • at ansøgeren har dokumenteret gode evner til at arbejde metodisk og teoretisk reflekteret med sprogvidenskabelige problemstillinger.

Adjunktur
En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet. Den ansatte skal desuden deltage i et kursus i universitetspædagogik for adjunkter, tilrettelagt af universitetet.

Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år ved den samme institution (max. 6 år på adjunktniveau på AAU og max. 8 år i alt på adjunktniveau i Danmark).

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgene:

  • CV 
  • Fuldstændig publikationsliste, med markering af de vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedhæftes 5 publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesskabet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (vejledning)
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studienævnsformand Louise Mønster, mail louise@cgs.aau.dk  eller telefon (+45) 9940 9155. 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lisbeth Palmelund på HR-servicecenter HSF, mail hs-hr@adm.aau.dk eller telefon (+45) 9940 7553. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. 

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2018-224-01806

Ansøgningsfrist

Wed Aug 08 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.