Ph.d.-stipendium inden for forskningsprojektet "Velfærdsteknologi: fra vision til værdiskabelse" (2017-224-01571)

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, er en stilling som ph.d.-stipendiat inden for forskningsprojektet "Velfærdsteknologi: fra vision til værdiskabelse" ledig til besættelse fra 1. december 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tilknyttet Center for IT ledelse ved Institut for Statskundskab. Professor (mso) Jeppe Agger Nielsen leder forskningsprojektet og forestår vejledningen af den ph.d.-studerende.

Det overordnede mål med forskningsprojektet er at fremme en forskningsagenda om velfærdsteknologisk innovation i sundheds- og plejesektoren ved at belyse spredning, implementering og brug af velfærdsteknologiske løsninger som fx robotter, telemedicin, virtual reality og wearables.

Velfærdsteknologi, der forventes at hjælpe borgerne i deres dagligdag, reducere omkostningerne og skabe et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet, tilbyder et potentielt nybrud i leveringen af sundhedsydelser. Selvom investeringerne i velfærdsteknologi vokser, og selvom den velfærdsteknologiske transformationsevne er bredt anerkendt, er det til stadighed vanskeligt at realisere de forventede gevinster. Trods lovende resultater fra en lang række velfærdsteknologiske pilotforsøg mislykkes opskalering til bæredygtige storskalaprojekter alligevel ofte.

Ph.d.-projektet skal adressere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger vedrørende velfærdsteknologi, og fx belyse (a) hvordan visioner for velfærdsteknologi ”oversættes” til praksis i sundheds- og plejesektoren, (b) hvordan pilotforsøg opskaleres til bæredygtige, storskala løsninger og (c) hvordan der skabes værdi (value creation) ud af de store investeringer i velfærdsteknologi.

Ud over at ph.d.-projektet skal bidrage til den internationale videnskabelige viden på området, ses det gerne, at resultaterne også har relevans i forhold til afhjælpning af det betydelige, almene vidensbehov i Danmark.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
 

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
 
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
  • Motiveret ansøgning.
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS (International English Language Testing System) test. Ansøgere, hvis modersmål er engelsk, samt ansøgere med en kandidatgrad fra Danmark, GB, USA, Irland, Sydafrika, Australien og Canada, er undtaget.
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Anette Borchorst, ab@dps.aau.dk, 99408427.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til sekretær Lone Corfixen, lc@adm.aau.dk, 99409614.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

 

Stillingsnummer

2017-224-01571

Ansøgningsfrist

Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.