Professor i Forvaltningsret, 2017-224-01581

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som professor i Forvaltningsret ledig til besættelse fra den 1. december 2017 eller snarest derefter. Arbejdsstedet er Aalborg.

Stillingsbeskrivelse


Professoren skal varetage forskningen og undervisningen inden for almindelig forvaltningsret. Herudover forventes professoren at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, herunder den fortsatte udvikling af jurastudiet ved Aalborg Universitet. Yderligere forventes professoren at varetage undervisning i forvaltningsret mv. på HA-jur.-, cand.merc.jur- og jurastudiet.
Organisatorisk vil professoratet blive placeret på Juridisk Institut.
 

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til professoratet kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og kan dokumentere at have bidraget væsentligt til udviklingen af stillingsbeskrivelsens fagområde. Der lægges vægt på, at ansøgere kan varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, pædagogisk vejledning og supervision og fagligt bedømmelsesarbejde. Yderligere lægges der vægt på en omfattende undervisningserfaring. 
  
 
Ansøgning skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
• Eksamensbeviser (kandidat-og ph.d. bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Ulla Steen, tlf. 9940 9878, e-mail usteen@law.aau.dk

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.law.aau.dk
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Louise Husfeldt Knudsen, tlf. 9940 7031 e-mail hs-hr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01581

Ansøgningsfrist

Sun Oct 08 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.