AAU logo

Ledige stillinger

Klinisk Professor i Klinisk Genetik 2018-224-02079

En stilling som klinisk professor i Klinisk Genetik og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Klinisk Genetisk afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er overlæger ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat.  Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, varetager klinisk genetisk diagnostik og rådgivning af patienter henvist fra kliniske afdelinger og almen praksis i Region Nordjylland. Afdelingen har årligt knap 2000 ambulante patientforløb og henvisningstallet er stigende. Afdelingen varetager højtspecialiserede- og regionsfunktioner i henhold til specialeplanen for Klinisk Genetik. Afdelingen dækker genetikken bredt, men har hovedinteresse i sansegenetik, onkogenetik, dysmorfologi og syndromdiagnostik. Afdelingens læger deltager i en række multidisciplinære konferencer og har et særlig tæt samarbejde med Afsnit for Molekylær Diagnostik (AfMD). Vi vægter et godt arbejdsmiljø med respekt for hinanden og for dialogen og der er god mulighed for personlig indflydelse. Der ønskes en ansøger, der på konstruktiv vis ønsker at indgå i og bidrage til de tværgående arbejdsfællesskaber på afdelingen og i de multidisciplinære samarbejder.

Stillingsbeskrivelse

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Ansøger forventes at indgå i den etablerede teamstruktur med helt eller delvist ansvar for et eller flere kliniske fagområder afhængig af ansøgers faglige profil.

Arbejdstiden fordeles med ca. 50 % til klinisk arbejde og 50 % til universitetsrelateret arbejde.

Ansøger skal, sammen med afdelingens anden professor og øvrige speciallæger, udbygge det eksisterende forskningsmiljø. Det forventes at ansøger er i stand til at etablere egen forskningsgruppe med projekter indenfor et af afdelingens subspecialer. "Personlig Medicin" er et af Aalborg Universitetshospitals satsningsområder og det forventes, at den kliniske professor har lyst til at understøtte de igangværende aktiviteter samt initiere forskningsprojekter med relation til området.

Den kliniske professor indgår i afdelingens ledergruppe og forventes at deltage aktivt i løsningen af tværgående opgaver samt tage medansvar for optimal drift og udvikling af afdelingen.

Ansøger skal være overlægekvalificeret og besidde dansk speciallægeautorisation indenfor klinisk genetik.

Det forventes, at ansøger er visionær, åben og beslutningsdygtig med et fagligt overblik, højt ambitionsniveau og en tydelig profil indenfor specialet Klinisk Genetik.

Ansøger forventes at have dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau og at være en inspirerende og driftig forskningsleder, der arbejder for at motivere andre og både evner at initiere og afslutte projekter. Der forventes erfaring med større fondsansøgninger og evne til at tiltrække bevillinger.

Det forventes, at ansøger har dokumenteret erfaring indenfor både præ-og postgraduat undervisning. Den kliniske professor forventes at deltage i den prægraduate undervisning af lægestuderende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet.

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

 
Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her.
 
Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitae samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bed skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.
   
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dktlf. (+45) 9940 7307.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ledende Overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling Irene Kibæk Nielsen på telefon 9766 4989, Dekan Lars Hvilsted Rasmussen på telefon 9940 3482, Institutleder Søren Philkjær Hjortshøj telefon 9766 6245 eller Lægefaglig Direktør Michael Bräuner Schmidt på telefon 9766 1302. 

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Irene Kibæk Nielsen på irene.kibaek.nielsen@rn.dk eller ved telefonisk henvendelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2018-224-02079

Ansøgningsfrist

Sun Jan 27 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende