AAU logo

Ledige stillinger

Ph.d.-stipendium i økonomistyring

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og ledelse er en stilling som ph.d.-stipendiat eller kandidat-ph.d.-stipendiat (4+4 ordning) i Økonomistyring ledig til besættelse fra 1 august eller snarest derefter. For kandidat-ph.d.-stipendiat vil der være ansættelse 1. september.

Stillingsbeskrivelse

Stipendiet er tilknyttet et forskningsprojekt om økonomistyring og organisering i pengeinstitutter, og er finansieret af BIG Fonden, der er stiftet af BankInvest. Projektet har professor Per Nikolaj Bukh og lektor Niels Sandalgaard som projektledere.
Forskningsprojektets fokus er økonomistyring i pengeinstitutter, herunder, hvordan forskelle i strategi og organisering af de kundevendte aktiviteter har betydning for budgetstruktur, og for hvordan budgetmål fastlægges og anvendes. Desuden er der fokus på, hvordan forskellige former for økonomistyring interagerer med virksomhedens kreditstyring og den samlede risikostyring. Der foreligger en udvidet projektbeskrivelse, som kan rekvireres ved henvendelse til lektor Niels Sandalgaard, nis@business.aau.dk.
Ansøgere, der har erhvervsøkonomisk eller anden relevant samfundsvidenskabelig baggrund, vil blive foretrukket. Kendskab til den finansielle sektor samt erfaringer med gennemførelse af empiriske undersøgelser vil være en fordel, men er ikke et krav. Det er et krav, at du kan læse dansk og forstå dansk samt i rimelig grad kan kommunikere på dansk.
Ph.d.-studiet er som udgangspunkt fastsat til 3 årsværk (5+3 ordningen), men hvis du først er færdig med din kandidatuddannelse i sommeren 2020, vil der også være mulighed for at søge optagelse efter den såkaldte 4+4-ordningen. Det indebærer, at du i løbet af en fireårig periode skal bestå den resterende del af sin kandidatuddannelse (60 ECTS) samt en ph.d.-uddannelse (180 ECTS).

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 


 
 

Kvalifikationskrav

For ansøgere til ph.d.-stipendiat gælder: Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

For ansøgere til Kandidat-ph.d.-stipendiat: Kandidat-ph.d.-stipendiet tildeles personer, der endnu ikke har bestået kandidateksamen, og som ønsker at påbegynde ph.d.-studiet sideløbende med kandidatstudiet. Således forudsætter tildeling af stipendium, at ansøger er indskrevet på en relevant kandidatuddannelse. Stipendiet er delt i to dele, A og B. På del A er man indskrevet sideløbende på kandidatuddannelsen og ph.d.-uddannelsen, og aflønningen består af to ph.d.-SU-stipendieklip pr. måned (ét klip svarer til 6.166 kroner (2019-niveau). Der kan udbetales SU-ph.d.-stipendieklip i maksimalt to år. Efter bestået kandidatuddannelse ansættes man som ph.d.-stipendiat i henhold til gældende overenskomst. Del B har en maksimal varighed på to år. 

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

Ansøgningen skal indeholde
  • Motiveret ansøgning.
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Oversigt over udestående ECTS på kandidatuddannelsen (kan vedhæftes i reference- eller publikationsfeltet). Gælder for ansøgere til kandidat-ph.d.-stipendiat.
  • Ansøgere fra lande uden for Skandinavien, som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være to år gammel
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor Niels Sandalgaard, e-mail: nis@business.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Anne Lone Bråten, e-mail: alb@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

For ph.d.-stipendiater gælder:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

For kandidat-ph.d.-stipendium gælder:

Tildeling af SU-ph.d.-stipendieklip sker i henhold til Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), afsnit II, kapitel 12.
Ansættelsen og aflønning på del B sker i henhold til gældende Cirkulære af om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Det er en betingelse for ansættelse, at kandidatgraden er tildelt.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2019-224-02214

Ansøgningsfrist

01/06/2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende