AAU logo

Ledige stillinger

2019-224-02480 Adjunktur i strafferet og straffeproces

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut, er en tidsbegrænset 4-årig stilling som adjunkt ledig til besættelse fra 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Adjunkten forventes at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, og at varetage undervisning i fag, der er relateret til strafferet og straffeproces (obligatoriske fag, specialiseringsfag, engelsksprogede fag). Herudover forventes adjunkten at deltage i strafferetsrelateret undervisning, som Juridisk Institut leverer til andre uddannelser på Aalborg Universitet.  Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende niveau. Ved bedømmelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på et indgående og bredt kendskab til strafferet og straffeproces, herunder også digitaliseringsaspekter knytte til det strafferetlige område og til ansøgerens potentiale i forhold til at videreudvikle ét eller flere specialområder.

Der lægges vægt på ansøgerens undervisningserfaring (som minimum undervisning i ph.d forløb). PBL (problem based learing) indgår som central læringsmodel på AAU, og det vil være en fordel at have erfaring hermed.

Organisatorisk er adjunkturet placeret ved Juridisk Institut. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav

En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet. Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Ved bedømmelsen af ansøger vil der blive lagt vægt på et indgående kendskab til strafferet og straffeproces, men også på kendskab til tilgrænsende retsområder, samt ansøgerens potentiale til at kunne videreudvikle ét eller flere specialområder, gerne med fokus på digitaliseringens betydning på det strafferetlige område, samt orientering mod international ret og menneskerettigheder.

Der lægges vægt på dokumentation af ansøgers undervisningserfaring. PBL (problem based learning) indgår som central læringsmodel på AAU. 

Stillingen ligger inden for dansk lovgivning og undervisning og vil kun kunne varetages på dansk. Det er således en forudsætning, at kandidaten behersker det danske sprog til fulde.


Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning findes nederst på denne side.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.
 
Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.
 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til Professor MSO Birgit Feldtmann, tlf. 9940 2190 eller 2437 7806, e-mail bfe@law.aau.dk.

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.law.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2019-224-02480

Ansøgningsfrist

Tue Nov 26 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende