AAU logo

Ledige stillinger

Institutleder til Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Aalborg Universitet søger en samlende og visionær institutleder, der får ansvaret for den fortsatte udvikling af det nyligt ”fusionerede” Institut for Politik og Samfund ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Stillingsbeskrivelse


Vi søger en samlende profil med blik for strategi og mennesker
Institut for Politik og Samfund er nydannet i efteråret 2019 efter en organisatorisk omlægning af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets institutter. Hermed er der sket en skærpelse af både fakultetets og institutternes faglige profiler. Du kommer til at stå i spidsen for et helt nyt institut og skal således som en vigtig hovedopgave sikre både den overordnede strategiske retning for instituttet og de konkrete rammer for medarbejdernes trivsel og udvikling i den nye organisation.

Du får som en del af den samlede fakultetsledelse mulighed for at præge udviklingen ved et spændende fakultet, hvor nogle af Danmarks mest citerede samfundsvidenskabelige forskere driver deres forskning.

Samtidig får du sammen med to viceinstitutledere og sekretariatschefen for et nydannet fællesadministrativt sekretariatet mulighed for at sætte forskningsmæssig, uddannelsesmæssig og driftsmæssig retning for det nye instituts udvikling, ligesom du får rig lejlighed til at forme og udvikle opgaveporteføljen og ledergruppens arbejdsform.

Den samlede fakultetsledelse er i gang med et fælles ledelsesudviklingsprojekt, hvor den nye institutleder naturligt vil få plads. Vigtige værdier for fakultetet er samarbejde og inddragelse. Vi tager medarbejdernes trivsel alvorligt og er optaget af, at gode og velfungerende ledelsesgrupper er et vigtigtig element i at skabe attraktive arbejdspladser og motiverede medarbejdere.

Se endvidere AAUs notat om god institutledelse her:
https://www.kompetenceudvikling.aau.dk/digitalAssets/447/447398_god_institutledelse.pdf

Om instituttet
Institut for Politik og Samfund adresserer udviklingen inden for områderne Historie, Politik, Administration, Internationale forhold samt Digitalisering og belyser nationale, regionale og globale processer. Instituttets videnskabelige medarbejdere er optaget af samfundsudviklingen både i fortid, nutid og fremtid, og bedriver forskning og undervisning, der både er empirisk og/eller teoretisk funderet, af høj kvalitet og med et blik for det komparative og ofte tværfaglige perspektiv. Et vigtigt element i instituttets virke er desuden hjemtag af eksterne forskningsprojekter.

Instituttet tilbyder en række bachelor- og kandidatuddannelser inden for fagfeltet og udbyder uddannelser både nationalt og internationalt. Samlet set repræsenterer instituttet en bred faglighed med ekspertviden inden for både samfundsvidenskab og humaniora. Bredden i instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter sikrer, at instituttet samlet set har et skarpt blik for samfundsmæssige udfordringer i et tidsmæssigt og geografisk udvidet perspektiv. Instituttet har en række profilerede forskere og fagpersoner, som i høj grad er engagerede i formidling af videnskabelig viden via deres publicering såvel som aktive deltagelse i den offentlige debat.

Institut for Politik og Samfund har cirka 1.500 studerende og omkring 140 ansatte på instituttets adresser i Aalborg og København. Der er ca. 100 videnskabelige medarbejdere, der er organiseret i 11 forskningsgrupper. Hertil kommer det teknisk-administrative personale på 40 medarbejdere tilknyttet et fællessekretariat, som betjener to institutter ved fakultetet. Det samlede budget for 2020 er på knap 96 mio. kr.

En spændende ledelsesopgave
Ledelsen af et institut på et moderne universitet er i høj grad en strategisk ledelsesopgave, hvorfor vi søger en leder med udtalt evne til at tænke og arbejde forsknings- og uddannelsesstrategisk. Succes´en står og falder til enhver tid med medarbejdernes motivation og engagement, hvorfor du som leder skal have et godt blik for skabelsen af attraktive faglige miljøer, for fremme af generel trivsel og for medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Vi søger en erfaren leder, som trives med netop denne ledelsesopgave.

Som institutleder skal du have undervisningserfaring og være en anerkendt forsker på et internationalt niveau og desuden have erfaring med og indsigt i ledelse af videnskabelige medarbejdere.

Du har desuden indsigt i forskningens og de videregående uddannelsers samspil med det omgivende samfund, såvel nationalt som internationalt.

Fagligt og personligt skal du have…

 • Erfaring med undervisnings- og forskningsledelse
 • Interesse og blik for talentudvikling og for at skabe stærke faglige miljøer i et godt og trygt arbejdsmiljø
 • Lyst og evne til at motivere og sparre med mange forskellige fagligheder og interessentgrupper
 • Lyst og vilje til at lytte og involvere – og samtidig evne at brænde igennem og træffe beslutninger i en passende balance
 • Evne til at delegere og bruge organisationen hensigtsmæssigt, herunder blik for opbygning og udvikling af et stærkt ledelsesteam
 • Evne til at ”se” og påskønne medarbejderne og lyst til at være synlig for alle
 • Evne til at skabe sammenhængskraft i en verden med selvledende mennesker
 • Et globalt udsyn og et veludbygget nationalt og internationalt netværk
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde, vidensamarbejde og med at skaffe ekstern finansiering til forskningsaktiviteter
 • Erfaring med arbejdsmiljøledelse og ledelsesmæssige processer i samarbejde med samarbejdsudvalg og institutråd og lignende
 • Evne til at kommunikere med omverdenen og skabe den gode fortælling om mål, identitet og muligheder
 • Sprogkundskaber i dansk/skandinavisk og engelsk på højeste niveau


Yderligere information
Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved kontakt til Dekan Rasmus Antoft (tlf: 3031 8104/mail: ras@adm.aau.dk), eller direktør Jan Thomsen, Ramsdal Executive, (tlf: 4040 7719/mail: jth@ramsdalgruppen.dk) som bistår AAU i processen.

Aalborg Universitets uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. Sådan opnår vi nye erkendelser, finder nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden. Læs mere på www.aau.dk

For yderligere information henvises til instituttets hjemmeside https://www.politik-samfund.aau.dk/ og fakultetets hjemmeside https://www.fak.samf.aau.dk/

Fakultetets overordnede strategisk pejlemærker er ”Kvalitet, gennemslagskraft og trivsel”. Du kan læse mere om de konkrete indsatser her: https://www.fak.samf.aau.dk/om-fakultetet/strategi+2016-2021/

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på åremål i en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år uden opslag. Der vil være mulighed for at forhandle forskningstid i begrænset omfang til stillingen.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Overenskomst for akademikere i Staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Der kan evt. indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. Indtræden i tilbagegangsstillingen kan ske efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter samt ansættelsesbekendtgørelsens regler herom.

Arbejdsstedet er i Aalborg, og der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt, der ønskes besat pr. 01.08.2020.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning online vedhæftet CV og evt. anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stilingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Institutlederen forventes at understøtte denne kerneværdi, og alle opfordres uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2020-224-02709

Ansøgningsfrist

14/04/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende