AAU logo

Ledige stillinger

Ph.d.-stipendium inden for området leg og æstetik på dagtilbudsområdet

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, og i samarbejde med Vesthimmerland, Rebild og Aalborg Kommuner og Professionshøjskolen UCN opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium inden for Leg og Æstetik i Dagtilbud. Ansættelse sker pr. 1. december 2020 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Baggrund

En stor andel af danske børn går i dagtilbud – det være sig dagpleje, vuggestue eller børnehave – hvilket i sig selv udpeger feltet som et væsentligt forskningsfelt. Dette aktualiseres yderligere af, at der på dagtilbudsområdet er politisk bevågenhed omkring vigtigheden af tidlig indsats, og af at der i juni 2018 er vedtaget en ny dagtilbudslov med nye læreplanstemaer og et nyt pædagogisk grundlag – Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Ligeledes er der politisk fokus på normeringer i vuggestuer og børnehaver. Disse forandrede vilkår og krav bekræfter således behovet for forskning inden for dagtilbudsområdet, hvilket er baggrunden for dette ph.d.-stipendie.

De ovenstående parter søger kandidater til ph.d. stipendium inden for forskningsområdet ”Leg og Æstetik”. Det forventes, at projektet undersøger om og hvordan æstetiske læreprocesser kan bidrage til leg i dagtilbud. Legen fremhæves i det fælles pædagogiske grundlag i den nye dagtilbudslov som central, både i sig selv og i relation til læring. Med dette studie sættes fokus på legens muligheder i relation til arbejdet med æstetiske læreprocesser i dagtilbud.

Ph.d.-projektet forventes at udforske og undersøge temaer, der kan medvirke til at skabe viden om potentialerne i legende og æstetiske læreprocesser i forhold til at udvikle bredden af børnenes kompetencer. Empiriindsamlingen skal foregå i Rebild, Vesthimmerland og Aalborg kommune. Kandidaten kan i sit projektforslag eksempelvis adressere følgende: 

 • Æstetiske læreprocesser og deres betydning for børns leg
 • Børns forudsætninger for at indgå i leg og æstetiske læreprocesser
 • Leg og æstetik og i samspil med den styrkede pædagogiske læreplan
 • Pædagogisk og didaktisk fokus på æstetiske processer og deres betydning for børns læring og fordybelse i forskellige legekontekster. Her kan man eksempelvis adressere, hvordan didaktisk brug af det fysiske rum skaber muligheder for kropslige, sanselige og emotionelle aspekter af leg og læring hos børnene
 • Leg og æstetiske læringsmiljøer og deres betydning for børns og pædagogers deltagelses- og udfoldelsesmuligheder
 • Hvordan viden om forskellige kvaliteter i legende og æstetiske processer på en meningsfuld måde kan synliggøres og kvalificere udviklingen af pædagogisk praksis 

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v. 

Generelle oplysninger

Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet og vil få muligheden for at blive tilknyttet forskningsgruppen Capacity Building & Evaluation med henblik på at indgå i gruppens aktiviteter og kollegiale forskningssamarbejde, herunder være en del af gruppens ph.d.-team, samt forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed på UCN. 

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter for at kunne komme i betragtning:
 • Ansøgningsskema
 • PhD application form
 • Projektbeskrivelse – max 5 sider. Projektbeskrivelsen skal indeholde en introduktion med projekttitel, problemfelt og afgræsning samt en problemformulering, en kort state-of-the-art på forskningsfeltet, en teoretisk ramme for projektet samt en kort beskrivelse af projektets metodiske tilgang(e), derudover forventede resultater samt litteraturliste for projektet 
 • Der vedlægges desuden en studieplan for projektet, der indeholder plan for ph.d.- kurser, forskningsophold etc. Se hjemmesiden for detaljer: https://www.phd.hum.aau.dk/
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internetbased): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel.
 • Ansøgning om eventuel merit
 • Evt. publikationsliste.
 • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende          
Kontakt

For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst Professor mso Julie Borup Jensen, jbjen@hum.aau.dk eller docent Oline Pedersen, Professionshøjskolen UCN, olp@ucn.dk

For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet Education, Learning and Philosophy: https://www.learning.aau.dk/phd/ 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Mette Bjerring tlf.: 9940 9591 e-mail: mb@adm.aau.dk.

Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zipfiler understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.  

Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning. Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015, og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2020-224-02955

Ansøgningsfrist

01/09/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende