Ledige stillinger

2020-224-03280 Klinisk Lektor i Kardiologi

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere ledige stillinger som klinisk lektor i Kardiologi ledig til besættelse pr. 1. april 2021 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsubegrænset og er med 15 årlige konfrontationstimer i gennemsnit.

Stillingsbeskrivelse

Kandidatuddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet tager udgangspunkt i det kliniske miljø ved Aalborg Universitetshospital. Der pågår en udvikling i struktur og pædagogisk tilgang til læring, som matcher udviklingen i omfanget af medicinstudiet ved Aalborg Universitet, herunder etablering af et diagnostik spor til fremme af klinisk baseret læring i de diagnostisk bærende specialer. Den kliniske lektor vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet i samarbejde med fagets kliniske professor. Undervisningen ved Aalborg Universitetshospital omfatter casearbejde, forelæsninger, symposier, kliniske færdighedsøvelser, bedside, projektarbejde, lærerfeedback og faglig refleksion. Desuden kan arbejdet indbefatte opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige opgaver, gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af videnskabelige grader.

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsen. Kurset er et nødvendigt bidrag til funktionen som klinisk underviser med ansættelse ved Klinisk Institut, og forventes gennemført indenfor de første to år.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinisk Koordinator Stig Andersen, stiga@dcm.aau.dk eller tlf.: 2720 6016, eller til dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der bidrager til undervisningen af lægestuderende, at den pågældende har lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad, og at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg nedsat i henhold til § 3.3 i Bekendtgørelse nr. 1443 af 1. januar 2020. Ansøgers undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes, at den kliniske lektor udfører forskning sideløbende med sin ansættelse som klinisk lektor. Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for specialet vil blive foretrukket.

Ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 eller Cirkulære om organisationsaftale for kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter (2011). Ansættelse forudsætter forudgående samarbejdsaftale mellem det sygehus, hvor vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge og Aalborg Universitet.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ.
  • En komplet og nummereret publikationsliste, men ikke publikationer.
  • Dokumentation for undervisningskompetencer ved indlevering af undervisningsportfolio, pædagogisk uddannelse eller plan for gennemførelse heraf.
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen.  
AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7968.

Løn og ansættelsesvilkår

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Ansættelse og aflønning i henhold til aftale om kliniske lektorer ved universiteter under  Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 og Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2020-224-03280

Ansøgningsfrist

26/01/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende