Ledige stillinger

2021-224-03373 Lektorat inden for Kognitiv Udviklingspsykologi og Digitale medier

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, er der pr. 1. august 2021 eller snarest derefter en ledig stilling som lektor inden for Kognitiv Udviklingspsykologi og Digitale medier. Det forventes, at kandidater til stillingen forskningsmæssigt vil supplere og udvide den eksisterende ekspertise inden for: børn og unges social-kognitive udvikling, mental sundhed og i relation til digitale medier, herunder bl.a. gaming. Kandidaten vil skulle gennemføre forskning og undervisning på følgende områder: typisk og atypisk emotionel udvikling og hvordan digitale medier og gaming påvirker børn og unges velværd og udvikling.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.

I ansættelsen som lektor forventes den ansatte kandidat i stillingen:

 • På højeste niveau at levere undervisning, vejledning og udprøvning af studerende på relevante moduler på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi blandt andet inden for udviklingspsykologi, kvantitative forskningsdesigns og metode, samt statistik og mental sundhed.
 • At udføre forskning og publicere forskningsprodukter på højeste niveau i internationalt anerkendte kanaler.
 • At deltage i eksterne forskningsnetværk og -samarbejder og her være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund.
 • At engagere sig i vidensamarbejde i tilknytning til stillingens videnskabelige portefølje.
 • At bidrage positivt og konstruktivt til Institut for Kommunikation og Psykologis samlede aktiviteter og arbejdsmiljø.

Forskningsmæssigt omfatter stillingen forskning på internationalt niveau inden for emotionel udvikling, mental sundhed og digitale medier, og ansøgere forventes at have forskningsmæssig erfaring med mindst to af følgende områder:

 • Social-kognitiv udvikling hos børn og unge.
 • Mental sundhed hos børn og unge.
 • Brug af digitale medier (gaming) ift. emotionel udvikling og mental trivsel
I relation til sin forskning forventes ansøgeren at kunne dokumentere:
 • erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere forskning af højeste kvalitet.
 • En forskningsplan, der harmonerer med Institut for Kommunikation og Psykologis strategi og viser kandidatens planer for at udvikle nye forskningsprodukter og -projekter.
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i og udvikle eksterne (nationale og internationale) samarbejder.
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i relevante videnssamarbejder.
 • Erfaringer med hjemtag af eksterne virkemidler. Hjemtag af eksterne forskningsmidler er ikke en forudsætning, men anses som en fordel.
I relation til sin forskning forventes ansøgeren at kunne dokumentere:
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere forskning af højeste kvalitet
 • En forskningsplan, der harmonerer med Institut for Kommunikation og Psykologis strategi og viser kandidatens planer for at udvikle nye forskningsprodukter og -projekter
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i og udvikle eksterne (nationale og internationale) samarbejder
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i relevante videnssamarbejder.
 • Erfaringer med hjemtag af eksterne virkemidler. Hjemtag af eksterne forskningsmidler er ikke en forudsætning, men anses som en fordel.

I relation til undervisning forventes ansøgeren, at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere undervisning på højeste niveau inden for psykologiuddannelsen med forskellige pædagogiske overvejelser og tilgange, herunder vejledning, seminarundervisning, forelæsninger m.v.
 • Sine evner til at undervise, vejlede og bedømme såvel skriftlige og mundtlige præsentationer på dansk.
 • Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og dokumenteret erfaring med denne læringstilgang vil blive betragtet som en fordel, men er ikke en forudsætning.

Stillingen tilknyttes primært vidensgruppen CeDAPS (Center for Developmental & Applied Psychological Science), som har en række forskningsinteresser, der bl.a. udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

 • Psykosociale effekter af rehabiliteringsindsatser for mennesker med erhvervet hjerneskade eller kronisk sygdom og deres nære pårørende.
 • Udviklingstraumer, aversive barndomstraumer og betydningen for mentalt helbred.
 • Psykologiske sammenhænge med og effekter af brugen af digitale medier.
 • Antropozoologi (studiet af menneskers forhold til dyr, f.eks. dyreassisteret terapi).
 • Narrativ identitet.
 • Udredning og intervention ift. børn og unge med forskellige udviklingspsykologiske udfordringer (kommunikative, kognitive, læse- og sociale vanskeligheder, ADHD, autisme og udviklingsbetingede sprogvanskeligheder).

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund. Et nationalt såvel som internationalt netværk er dermed en fordel.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på http://www.kommunikation.aau.dk.

Lektorat
En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i et vist omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, forsker eller post.doc, men som også kan være opnået på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • CV
 • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
 • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
 • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Vejledning til undervisningsportfolio
 • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis).

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes her. 

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder, Mikael Vetner mail: vetner@hum.aau.dk  eller tlf: +45 9940 7263 eller vidensgruppeleder, Kristine De Lopez mail: kristine@hum.aau.dk  eller tlf: +45 9940 9046.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk.  

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Kun ansøgninger udformet på engelsk modtages.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Arbejdssted
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-003373

Ansøgningsfrist

11/03/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende