Ledige stillinger

Ph.d. opslag i retsvidenskab og data science

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som ph.d.-stipendiat i retsvidenskab og data science: Indsamling og anvendelse af empirisk data i samspil med retsvidenskabelig analyse ledig til besættelse fra 1. september 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Juridisk Institut ved Aalborg Universitet søger ambitiøs ph.d.-stipendiat der vil kombinere jura med brug retsvidenskab og social data science. Tiltrædelse d. 1. september 2021 eller efter nærmere aftale. Data har stadigt større indflydelse i det daglige liv. Data science har til formål at anvende forskellige metoder til at analysere data for derigennem at uddrage mønstre og læring. Juridisk Institut ønsker at styrke instituttets fokus på brug af data i retsvidenskabelig sammenhæng. Vi forestiller os at ansøgninger kan adressere dette på mindst to forskellige måder. For det første, ansøgninger der sigter mod at indsamle, systematisere eller anvende større empirisk materiale. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til retsdogmatiske studier, retssociologiske studier, law and economics og komparativ ret. For det andet, ansøgninger der har indsamling eller brug af data som genstandsfelt. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, kommerciel udnyttelse af data, data og kunstig intelligens, databeskyttelse og tech-bevægelserne (MedTech, FinTech, InsurTech, RegTech etc.).

Der skal til brug i ansøgningen udarbejdes et projektforslag. Selv om projektforslaget skal have et væsentligt retsvidenskabeligt sigte, så kan størstedelen af den planlagte tid i projektet dedikeres til data indsamling eller data analyse. Ansøgere kan få sparring til udarbejdelsen af projektforslaget og opfordres til at kontakte ph.d. programkoordinator Thomas Neumann (thn@law.aau.dk ) for nærmere information.

Ved bedømmelse af ansøgere lægges særlig vægt på, at projektforslaget egner sig til et ph.d.-projekt, blandt andet ved emnets relevans for samfundet og for Juridisk Institut, aktualitet, problemfelt, metode, kildemateriale og ansøgers kvalifikationer.

Der lægges endvidere vægt på ansøgers evne til at formulere sig skriftligt, og kandidatspeciale eller andet større skriftligt arbejde skal derfor vedlægges ansøgningen. Det forventes, at ansøger har opnået karakteren 10 eller højere i sit skriftlige speciale, ligesom det generelt forventes, at ansøger har gode karakterer. Vedhæftede dokumenter bør være på dansk eller engelsk.

Som led i ansættelsen forventes ph.d.-stipendiaten at varetage undervisningsopgaver, indgå i forskningssamarbejde med et fremmed forskningsmiljø, samt at erhverve ca. 30 ECTS ved deltagelse i forskerkurser. Aalborg Universitet, Juridisk Institut, deltager aktivt i Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JURFORSK) og ansøgerne vil få mulighed for at deltage i kurser herigennem. Stipendiaten vil også få mulighed for at fremlægge på nordiske og internationale forskerseminarer hvis dette er relevant for det pågældende retsområde.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 
 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.
 
Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning. 
Ansøgningsskema
• Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider). 
• Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i. 
• CV. 
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift. 
• Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
• Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
• Ansøgning om eventuel merit.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor Thomas Neumann, thn@law.aau.dk eller Institutleder Ulla Steen, usteen@law.aau.dk .

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Mette Bjerring, mail: mb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2021-224-03427

Ansøgningsfrist

15/05/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende