Ledige stillinger

Klinisk Professor i Klinisk Genetik (2021-224-03485)

En stilling som klinisk professor i Klinisk Genetik og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Klinisk Genetisk afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er overlæger ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat. 

Stillingsbeskrivelse

Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, varetager klinisk genetisk diagnostik og rådgivning af patienter henvist fra kliniske afdelinger og almen praksis, i alt mere end 2000 årlige ambulante patientforløb og antallet er stigende. Afdelingen varetager højtspecialiserede- og regionsfunktioner i henhold til specialeplanen for Klinisk Genetik. Afdelingen har et tæt samarbejde med afdeling for molekylær diagnostik (AfMD) og koordinerer/deltager derudover i en række multidisciplinære samarbejder. Vi vægter at det kliniske arbejde, uddannelse og forskning har et højt fagligt niveau, samtidigt med at vi har et godt arbejdsmiljø.
Afdelingen har især forskningsinteresse indenfor sansegenetik, onkogenetik, dysmorfologi, syndromdiagnostik, mitokondriesygdomme, endokrin genetik, fertilitet og tidlig udvikling.

Der ønskes en ansøger, der på konstruktiv vis vil indgå i og bidrage til de faglige arbejdsfællesskaber på afdelingen og i de multidisciplinære samarbejder på hospitalet. Ansøger forventes at indgå i den etablerede teamstruktur med helt eller delvist ansvar for et eller flere kliniske fagområder afhængigt af ansøgers faglige profil. Ansøger skal, sammen med afdelingens anden professor og øvrige medarbejdere, udbygge det eksisterende forskningsmiljø og etablere egen forskningsgruppe.

"Personlig Medicin" er et af Aalborg Universitetshospitals satsningsområder og det forventes, at den kliniske professor har lyst til at understøtte de igangværende aktiviteter. Den kliniske professor indgår i den udvidede afdelingsledelse og forventes at deltage aktivt i løsning af afdelingens opgaver og tage medansvar for drift, kvalitet og udvikling.

Det forventes, at ansøger er visionær, åben og beslutningsdygtig med et fagligt overblik, højt ambitionsniveau og en tydelig profil indenfor specialet klinisk genetik. Ansøger forventes at have dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau og at være en inspirerende og driftig forskningsleder, der arbejder for at motivere andre og både evner at initiere og afslutte projekter. Der forventes erfaring med større fondsansøgninger og evne til at tiltrække bevillinger.

Det forventes ligeledes, at ansøger har dokumenteret erfaring indenfor både præ-og postgraduat undervisning og den kliniske professor deltager i den prægraduate undervisning af lægestuderende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet.

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere.

Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Ansøger skal være overlægekvalificeret og besidde dansk speciallægeautorisation inden for klinisk genetik.


Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.
 
Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde følgende:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.) 
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt, skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Der er udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.
   
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-partner Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 7968.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle, uanset personlig baggrund og orientering, til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ledende Overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Irene Kibæk Nielsen på telefon 9766 4989, Institutleder Sten Rasmussen, telefon 2552 0462 eller Lægefaglig Direktør Michael Bräuner Schmidt på telefon 9766 1302. 

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Irene Kibæk Nielsen på irene.kibaek.nielsen@rn.dk eller ved telefonisk henvendelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2021-224-03485

Ansøgningsfrist

27/05/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende