Ledige stillinger

2021-224-03552 Lektor i Erhvervsret med særligt fokus på udbuds- og konkurrenceret

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som lektor i erhvervsret med særligt fokus på udbuds- og konkurrenceret ledig til besættelse fra den 1. september 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt.

Stillingsbeskrivelse

Lektoren får til opgave at udvikle det erhvervsretlige område, herunder udbuds- og konkurrenceretten. Det forventes at lektoren deltager aktivt i udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, herunder at lektoren medvirker til den forsatte udvikling og udmøntning af instituttets strategi for digitalisering, internationalisering og problembaseret læring.

Det forventes at lektoren indgår i en eller flere forskergrupper på instituttet, og at der undervises i grundlæggende privatretlige discipliner (formueret) på Ba.jur og HA.(jur), samt at der udvikles specialiseringsfag på dansk og engelsk, for eksempel i udbudsret.

Kvalifikationskrav
Ved bedømmelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på et indgående kendskab til erhvervsrettens centrale emneområder, samt ansøgerens dokumenterede evne til at analysere og videreudvikle lektoratets centrale fokusområder inden for udbuds- og konkurrenceret. Det forudsættes at publicering er sket på internationalt niveau.

Der lægges vægt på dokumentation af ansøgerens erfaring med problembaseret læring. PBL (problem based learning) indgår som central læringsmodel på AAU.

Herudover vil det være en fordel, men ikke et krav, at ansøgeren har erfaring med hjemtagelse af ekstern finansiering.

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgning skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning til undervisningsportfolio.
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.
 
Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Ulla Steen, tlf. 2381 8454, e-mail usteen@law.aau.dk eller Lektor Thomas Neumann, e-mail thn@law.aau.dk.

For yderligere oplysninger om instituttet, se www.law.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2021-224-03552

Ansøgningsfrist

Sun Aug 01 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende