Ledige stillinger

2021-224-03610 Et eller flere adjunkturer inden for Psykologi

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, Campus Aalborg er der pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter et eller flere adjunkturer ledige inden for psykologi. Den eller de ansatte kandidater vil skulle gennemføre forskning og undervisning på mindst et eller flere af følgende områder: Personlighedspsykologi, socialpsykologi, pædagogisk psykologi og klinisk psykologi.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som adjunkt er en (3 årig) tidsbegrænset fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.

I ansættelsen som adjunkt forventes de(n) ansatte kandidat(er):

 • På højeste niveau at levere undervisning, vejledning og udprøvning af studerende på relevante moduler på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi blandt andet inden for en eller flere af følgende fagområder: socialpsykologi, personlighedspsykologi, pædagogisk psykologi og klinisk psykologi.
 • At udføre forskning og publicere forskningsprodukter på højeste niveau i internationalt anerkendte kanaler
 • At deltage i eksterne forskningsnetværk og -samarbejder og her være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund
 • At engagere sig i vidensamarbejde i tilknytning til stillingens videnskabelige portefølje
 • At bidrage positivt og konstruktivt til Institut for Kommunikation og Psykologi samlede aktiviteter og arbejdsmiljø.

Forskningsmæssigt omfatter stillingen forskning på internationalt niveau inden for almene eller anvendte områder i psykologien, gerne begge dele, og ansøgere forventes at have forskningsmæssig erfaring med mindst et eller flere af følgende områder:

 • Personlighedspsykologi
 • Socialpsykologi
 • Pædagogisk psykologi
 • Klinisk psykologi

 I relation til sin forskning forventes ansøgere at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere forskning af højeste kvalitet
 • En forskningsplan, der harmonerer med Institut for Kommunikation og Psykologis strategi og viser kandidatens planer for at udvikle nye forskningsprodukter og -projekter
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i og udvikle eksterne (nationale og internationale) samarbejder
 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at indgå i relevante videnssamarbejder.

 I relation til undervisning forventes ansøgere, at kunne dokumentere:

 • Erfaringer, kompetencer og meritter, der demonstrerer kandidatens evne til at levere undervisning på højeste niveau inden for uddannelsen med forskellige pædagogiske overvejelser og tilgange, herunder vejledning, seminarundervisning, forelæsninger m.v.
 • Sine evner til at undervise, vejlede og bedømme såvel skriftlige og mundtlige præsentationer på dansk.
 • Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og dokumenteret erfaring med denne læringstilgang vil blive betragtet som en fordel, men er ikke en forudsætning.

 I relation til generelle kompetencer skal ansøgere:

 • Dokumentere erfaringer, færdigheder eller potentialet til at samarbejde med kollegaer, deltage fuldt i daglige aktivitet i vidensgruppen og tilskynde at fremme et positivt og kollegialt arbejdsmiljø.
 • Vise gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.

Stillingen(erne) tilknyttes enten vidensgruppen QS (Qualitative Studies). QS har en række forskningsinteresser, der bl.a. udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

 • Kvalitativ metodeudvikling
 • Kreativitetsforskning
 • Kultur og livsformer
 • Pædagogisk psykologi
 • Klinisk psykologi
 • Social- og personlighedspsykologi
 • Ledelses- og organiseringsformer
 • Teoretisk psykologi

Ansøgeren forventes at have gode samarbejdsevner, samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund. Et nationalt såvel som internationalt netværk er dermed en fordel.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk.

Adjunktur
En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet. Den ansatte skal desuden deltage i et kursus i universitetspædagogik for adjunkter, tilrettelagt af universitetet.

Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år ved den samme institution (max. 6 år på adjunktniveau på AAU og max. 8 år i alt på adjunktniveau i Danmark).

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgene:

 • CV 
 • Fuldstændig publikationsliste, med markering af de vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedhæftes 5 publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesskabet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring
 • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer Vejledning til undervisningsportfolio
 • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes her 

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Mikael Vetner, mail vetner@hum.aau.dk eller telefon (+45) 9940 7263, eller Vidensgruppeleder Svend Brinkmann, mail svendb@hum.aau.dk eller telefon (+45) 5056 4162. 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk.  

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Ansøgninger skal udformes på engelsk´.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2021-224-03610

Ansøgningsfrist

06/08/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende