Ledige stillinger

2021-224-03643 Ph.d.-stipendium/Studielektorat inden for regnskab

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg University Business School (AAU BS), er en 5-årig fuldtidsstilling som Ph.D. stipendiat/Studielektor i Regnskab ledig til besættelse fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Aalborg University Business School er en nyetableret Business School på Aalborg Universitet, som er et videnskab og teknologi orienteret universitet med verdensklasse forskning I en række discipliner. Aalborg Universitet grundlagt på PBL – Problem Baseret Læring og med dette som et ledende princip spiller Aalborg University Business School en stor rolle i at bygge bro mellem forretning og naturvidenskab, der fremmer kommercialisering og skaber vækst i virksomheder. Forudsætningen for dette er relevant forskning af høj kvalitet. Vores strategi er at publicere vores forskning i de førende forskningsjournaler inden for forskningsområdet. Derfor tager vi afsæt i aktuelle tendenser og problemstillinger i al den viden, vi producerer. Kun sådan kan vi bidrage med forretningskritisk indsigt, som gør en forskel uden for universitetets mure.

Regnskabs forskningsgruppen på Aalborg University Business School er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter inden for regnskabsområdet i bred forstand, hvilket inkluderer finansielt regnskab, regnskabsanalyse, international regnskab, revision mv. Der forskes såvel i kerneområder inden for regnskab som i en række tværfaglige områder, som f.eks. regnskab i den offentlige sektor, bæredygtighed, integreret rapportering, forretningsudvikling og kapitalbudgettering. Forskningsgruppe dækker en bred række af forskningsmetodikker og har omfattende samarbejde med lokale, nationale og internationale firmaer og organisationer.

Denne kombinationsstilling fokuserer på det eksterne regnskabsvæsen og revision ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv. Det forventes at man kan undervise i et eller flere af redskabsfagene revision, ekstern rapportering og rådgivning på cand.merc.aud. Den ideale kandidat har derfor, foruden en relevant kandidatgrad inden for erhvervsøkonomi, praktisk erfaring med regnskabsvæsen fra et beslutnings-, brugerperspektiv eller fra at have udarbejdet regnskaber i en økonomiafdeling eller i et revisionshus, og gerne forudgående undervisningserfaring.

Stillingsindholdet er forskning og undervisning inden for Regnskab.

Stillingen består af studielektoropgaver og et ph.d.-stipendium. Studielektordelen udgør 40 % og ph.d.-delen udgør 60 % af stillingen. Der kan gives merit for allerede udført fagligt relevant arbejde. Det forventes, at den ansatte bruger forskningstiden til at skrive en ph.d.-afhandling.

Studielektoratet
Indholdet i studielektorstillingen er undervisning, vejledning og tilsvarende opgaver inden for Regnskabsanalyse.

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere til stillingen har kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer.

Ph.D. Stipendiat
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at ph.d.-stillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er ph.d.-stillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. 

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er fastsat til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen), og det er en forudsætning for tildeling, at der samtidig sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Se venligst de generelle adgangskrav til ph.d.-stillinger på ph.d.-skolens hjemmeside.

 Ansøgningen skal indeholde

  • Motiveret ansøgning.
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, skitse for studieforløbet samt en redegørelse for overordnede problemområder (ca. 5 sider).
  • Angivelse af, hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV.
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer i form af kandidateksamensbevis og karakterudskrift.
  • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
  • Medforfattererklæring. Fremsendes der publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedhæftes medforfattererklæring, hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatterne. 
  • Ansøgning om eventuel merit.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.

Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat i IT-systemet iThenticate.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Head of Business School, Christian Nielsen chn@business.aau.dk tlf. 9940 2702. Se mere om Aalborg University Business School på www.business.aau.dk.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til HR-afdelingen på hs-hr@adm.aau.dk.
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2021-224-03643

Ansøgningsfrist

Thu Aug 12 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende