Ledige stillinger

2021-224-03689 Professor eller Lektor i Erhvervsøkonomi med samtidig funktion som sektionsleder på AAUBS

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg University Business School (AAUBS) er en eller flere fuldtids stillinger som professor eller lektor i Erhvervsøkonomi med samtidig funktion som sektionsleder ledig til besættelse fra 1. december eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

AAUBS bedriver forskning og uddannelse inden for erhvervsøkonomiens forskellige discipliner. Vi er hele universitetets business school, og det er vores mission at skabe værdi gennem vores engagement med omverdenen gennem uddannelser, forskning og erhvervssamarbejder. Vores fagligheder er efterspurgte, og vi er tæt på praksis gennem eksempelvis studenter- og forskningsprojekter. Vi har omkring 160 ansatte og mere end 4000 studerende, der alle har til huse på vores campus i Aalborg.

Aalborg Universitet er verdenskendt for problembaseret læring (PBL), og netop PBL er et særkende ved vores uddannelser – også på AAUBS. Det er en model der virker i teori og i praksis, og det er en tilgang til uddannelse og læring, vi er ret stolte over.

De ledige stillinger som professor eller lektor befinder sig inden for et af vores kerneområder, som omfatter: økonomi, Regnskab og Finansiering, Innovation, Marketing, Int. Business og Organisation & Strategi. Du har en etableret forskningsprofil i et af disse områder, og vil indgå i en af vores forskningsgrupper. Hvad enten du søger stillingen som professor eller lektor, forventes relevant forskning af høj kvalitet. Vores strategi er at publicere vores forskning i de førende forskningsjournaler inden for forskningsområdet. Derfor tager vi afsæt i aktuelle tendenser og problemstillinger i al den viden, vi producerer. Kun sådan kan vi bidrage med forretningskritisk indsigt, som gør en forskel uden for universitetets mure. Se øvrige kvalifikationskrav nedenstående til begge stillinger, og angiv i din ansøgning venligst hvilken stilling, du søger.


I stillingen er der en samtidig funktion som sektionsleder med personaleansvar for det videnskabelige personale på AAU Business School. Som sektionsleder finder du en motivation i karriereudvikling af andre og i at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø. Du får ansvaret for en del af AAUBS’ ca. 110 videnskabelige ansatte og somsektionsleder vil du være en del af ledelsen på AAUBS og derigennem bidrage til den operationelle og strategiske udvikling. Derudover vil du være en nøglefigur i vores bestræbelser på, at opnå en AACSB akkreditering inden for de næste par år. En del af din tid vil gå med ledelse og en del vil gå med forskning og undervisning i stillingen som enten lektor eller professor inden for dit fagområde. Der gives funktionstillæg for funktionen.

Kvalifikationskrav - Lektor
Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer. Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model. Ansøgere til stillingen som lektor skal have en etableret forskningsprofil og være aktive undervisere, hvilket inkluderer dokumenterede undervisningskvalifikationer som kursusansvarlig og udvikling af kurser samt vejledning af bachelor- og kandidatstuderende. Ansøgeres akademiske meritter skal være dokumenterede med publikationer i internationale anerkendte tidsskrifter og/eller BFI-liste og/eller udgivelser med peer-reviewing udgivere. Ansøgere skal også have udvist evne til at gennemføre og udgive forskning såvel individuelt som kollektivt, og have vist relevant forskning målt for eksempel på Google Scholar citationer eller andre relevante målinger. Det er også et kvalifikationskrav, at ansøgere har designet og koordineret forskningsaktiviteter som bidrag til organisering af konferencer, workshops og konference-tracks, review aktiviteter for akademiske tidsskrifter, deltagelse i kryds-disciplinær og/eller inter-organisationel forsknings-networking samt bidrage til hjemtagning af eksterne forskning bevillinger. Vi forventer aktiv involvering i udvikling af vores Business School og vil foretrække ansøgere med erfaring i administrative opgaver med undervisning og generel udvikling.

Kvalifikationskrav - Professor
Det forudsættes, at ansøgere til professoratet kan dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og kan dokumentere at have bidraget væsentligt til udviklingen af stillingsbeskrivelsens fagområde. Der lægges vægt på, at ansøgere kan varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, pædagogisk vejledning og supervision og fagligt bedømmelsesarbejde. Yderligere lægges der vægt på en omfattende undervisningserfaring. Som professor forventes det, at man bidrager til opnåelse af AAUBS’ overordnede strategi og at påtage sig det intellektuelle lederskab som forskningsgruppeleder, hvis behovet herfor opstår. Ansøgere forventes endvidere at kunne dokumentere erfaring i at designe og koordinere forskningsprojekter samt at tiltrække eksterne forskningsbevillinger. Det forventes at man som professor, har undervisningserfaring på højeste universitetsniveau, hvilket reflekteres i fremragende undervisningsevalueringer og erfaring i udviklingen af uddannelserne, særligt af uddannelsesprogrammer. Aalborg Universitet bygger på PBL i tilgangen til uddannelse. Hertil er opbygning af relationer til det omgivende erhvervsmiljø af højeste prioritet i forhold til at understøttes AAUBS’ profil. Derfor forventes ansøgere til stillingen, at bidrage til relevant, faglig vidensudveksling af forskningsresultater med samfundet.

Vær opmærksom på, at ansøgere skal angive i ansøgningen, hvorvidt det er lektor- eller professorstillingen som søges.

Ansøgning skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).
Skabelon til medforfattererklæring .
• Eksamensbeviser (kandidat-og ph.d. bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til
Vejledning til undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Head of Business School Christian Nielsen , tlf. 9940 2702, e-mail
chn@business.aau.dk 
For yderligere oplysninger om instituttet, se 
https://www.business.aau.dk/

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail:
hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

For ansættelse som lektor gælder følgende: ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

For ansættelse som professor gælder følgende: Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC. Ansættelse som professor sker på overenskomstvilkår i en klassificeret stilling i lønramme 37. Hertil kommer et pensionsgivende tillæg.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2021-224-03689

Ansøgningsfrist

23/09/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende