Ledige stillinger

2021-224-03752 Lektor i socialret med fokus på børneret

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som lektor i socialret med fokus på børneret ledig til besættelse fra 1. december 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Med udgangspunkt i socialretten får lektoren til opgave at indgå i det social- og forvaltningsretlige forsknings- og undervisningsområde, med prioritet inden for børneretten.

Det forventes, at lektoren med udgangspunkt i menneskerettigheder, bidrager til en tværdisciplinær belysning af børn og unges retsstilling, hvori også familieretlige og forvaltningsretlige aspekter indgår.

Herudover forventes lektoren at deltage aktivt i udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, herunder at varetage undervisning i bl.a. forvaltningsret og familieret samt specialiseringsfag udbudt på jura- og erhvervsøkonomi-jura uddannelserne på Juridiske Institut. Endvidere forventes lektoren at varetage undervisning i bl.a. forvaltningsret og socialret på andre uddannelser på AAU og bidrage til udviklingen af undervisning med udgangspunkt i PBL-modellen (Problem Based Learning).

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde.

Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ved bedømmelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på et indgående kendskab til socialrettens børn og unge-område og børneretlige problemstillinger i øvrigt, samt ansøgers evner til at udvikle fagområdet ud fra et internationalt perspektiv.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model. Herudover vil det være en fordel, men ikke et krav, at ansøgeren har erfaring med ansøgning om ekstern finansiering.

Ansøgning skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer.
• Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning til undervisningsportfolio.
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Trine Schultz, tlf. 2091 0106, e-mail ts@law.aau.dk eller Lektor Thomas Neumann, tlf. 4058 0868, e-mail thn@law.aau.dk.  

For yderligere oplysninger om instituttet, se https://www.law.aau.dk

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.


Stillingsnummer

2021-224-03752

Ansøgningsfrist

Sun Oct 17 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende