Ledige stillinger

2022-224-04549 Lektorat i dansk sprog

Ved Institut for Kultur og Læring, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der fra 1. januar 2023 eller snarest herefter en ledig fuldtidsstilling stilling som lektor i dansk sprog.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter forskning inden for sociolingvistik og undervisning inden for et bredt spektrum af danskfagets sproglige dimensioner, bl.a. grammatik, fonetik og diskursanalyse. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på,

  • at ansøgeren har forskningskvalifikationer inden for sociolingvistik med særligt henblik på forholdet mellem sprog, identitet og sted
  • at ansøgeren har dokumenteret bred undervisningserfaring inden for danskfagets sproglige dimensioner
  • at ansøgeren har en danskfaglig baggrund.

Såfremt ansøger har erfaring med ekstern funding, bedes dette anføres i ansøgningen.

Stillingen vil blive tilknyttet forskningsgruppen Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing), hvor den succesfulde kandidat til stillingen skal bidrage til at sikre en fortsat nytænkning og videreudvikling af miljøet inden for dansk sprog og sociolingvistik. For yderligere information, se forskningsgruppens hjemmeside: https://www.kultur.aau.dk/forskning/forskningsgrupper/langling/.

Undervisningsmæssigt er stillingen primært tilknyttet bachelor- og kandidatuddannelsen på Danskstudiet. Undervisning inden for andre områder på Danskstudiet end de specifikt sproglige kan komme på tale, ligesom undervisning på andre uddannelser på Institut for Kultur og Læring eller øvrige af fakultetets uddannelser evt. kan blive aktuelt.

Endvidere skal ansøgeren kunne påtage sig projektvejledning på forskellige årgange. I den sammenhæng vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, hvis ansøgeren kan dokumentere erfaring med problembaseret læring, som er Aalborg Universitets pædagogiske model. Den nye medarbejder forventes at indgå i den løbende udvikling af Danskstudiet.

På det menneskelige plan forventes lektoren at have gode samarbejdsevner samt at være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig kulturel og politisk baggrund.

Der forudsættes daglig tilstedeværelse på instituttet med mulighed for hjemmearbejde i det omfang, at det ikke forhindrer løbende aktiv deltagelse i miljøet på instituttet. Det forudsættes endvidere, at medarbejderen er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne.

For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: https://www.kultur.aau.dk/.

Lektorat
En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i et vist omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.
Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, forsker eller post.doc, men som også kan være opnået på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • CV
  • Fuldstændig publikationsliste fordelt på forskellige typer (monografi, publikation med flere forfattere, journals etc.). De vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, skal markeres. Der må maksimalt vedhæftes 10 publikationer.
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere Skabelon til medforfattererklæring.
  • Forskningsplan
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Vejledning til undervisningsportfolio.
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 
Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes her 

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor og studienævnsforperson Jens Lohfert Jørgensen, e-mail: jenslj@ikl.aau.dk  tlf. 99402857 og/ eller lektor og sektionsleder Lotte Dam ldam@ikl.aau.dk tlf. 99409143

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion. Kun ansøgninger udformet på dansk modtages.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere. 

 

Stillingsnummer

2022-224-04549

Ansøgningsfrist

01/09/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende