Ledige stillinger

Eksterne lektorer indenfor Information Studies søges til Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier ved Aalborg Universitet, København

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, København er der et antal stillinger som ekstern lektor ledig ved bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier samt kandidatuddannelsen i Information Studies. Stillingen er til besættelse fra 1. september 2022. Timetallet vil variere på semestrene.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination i relation til brugeradfærd, brugerundersøgelser og interaktionsdesign, herunder problem-baseret læring og projektarbejde (PBL). Undervisning, pædagogisk planlægning og vejledning skal afspejle universitetets principper for læring, Problembaseret Læring (PBL). Der kan efter ansættelse tilbydes PBL-kursus. Kendskab til og erfaring med PBL er en fordel. 

De kommende eksterne lektorer skal primært undervise på kandidatuddannelsen i information Studies. På den baggrund skal de kommende eksterne lektorer være fagligt kvalificeret til at påtage sig vejlednings- og undervisningsopgave på inden for modulerne i ’User Studies and Information ’Behaviour’, ’Theories & Traditions in Information Studies’, ’Design and Development of ICT’ samt ’Research & Methods in Information Studies’. Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på www.kdm.aau.dk

Stillingen tilknyttes en sektion med forskere og undervisere indenfor samme område.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. 

Krav til ansøgningen:
Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Der anvendes shortlisting. Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Vidensgruppeleder Birger Larsen, tlf. 2276 7042 eller e-mail birger@ikp.aau.dk eller Studieleder Tom Nyvang, tlf. 9940 9027 eller e-mail nyvang@ikp.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Arbejdssted: København

Stillingsnummer

2022-224-04737

Ansøgningsfrist

04/07/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende