Ledige stillinger

Ekstern lektor til Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi, uddannelsen for Musikterapi

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, er der et antal stillinger som ekstern lektor ledig ved Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi, uddannelsen for Musikterapi. Stillingen er til besættelse fra 15. august 2022. Timetallet vil variere på semestrene.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination i relation til et eller flere af følgende fagområder:

  • Musikpsykologi
  • Musikterapi og forskning indenfor kvalitative metoder
  • Gruppelæreterapi

Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL). Undervisning, pædagogisk planlægning og vejledning skal afspejle universitetets principper for læring, Problembaseret Læring (PBL). Den ideelle kandidat har derfor kendskab til og erfaring med disse.  Såfremt den ansatte eksterne lektor ikke har PBL-kursus, vil denne blive sendt på kursus indenfor et år efter ansættelsesstart. Det vil sige ansøgere som matcher øvrige områder, uden at have kendskab til PBL opfordres til at søge den opslåede stilling.

Den kommende eksterne lektor skal være fagligt kvalificeret til at påtage sig vejlednings- og undervisningsopgave inden for musikpsykologi, musikterapi og forskning inden for kvalitative metoder og gruppelæreterapi. Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på uddannelsen hjemmeside på adressen: https://www.musikterapi.aau.dk/musikterapiuddannelsen/  

Stillingen tilknyttes primært en sektion med forskere og undervisere indenfor samme område.

For yderligere information om instituttet henvises der til instituttets hjemmeside på adressen http://www.kommunikation.aau.dk.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. 

Krav til ansøgningen:
Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Der anvendes shortlisting. Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Studienævnsforperson, Stine Lindahl Jacobsen, tlf. 9940 9103 eller e-mail på slj@ikp.aau.dk og Studieleder Tom Nyvang, tlf. 9940 9027 eller e-mail på Nyvang@ikp.aau.dk


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Arbejdssted: Aalborg 

Stillingsnummer

2022-224-04726

Ansøgningsfrist

04/07/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende