Ledige stillinger

2023-224-05162 Adjunkt eller Lektor i retsvidenskab

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er et antal stillinger som adjunkt eller lektor i retsvidenskab ledig til besættelse fra 1. juni 2023 eller snarest derefter. Adjunkturet er en har en varighed af 4 år, mens lektoratet er tidsubegrænset.

Stillingsbeskrivelse

Juridisk Institut er rammen om et dynamisk og ambitiøst forsknings- og uddannelsesmiljø. Med fokus på værdier som engagement, fællesskab, frihed, balance og ordentlighed, ønsker instituttet at bidrage med juridisk forskning til løsning af samfundsrelevante problemstillinger og med uddannelse af høj kvalitet til fremtidens arbejdsmarked. Vi søger nye kolleger, som har lyst til at være en del af et spændende juridisk miljø på et missionsorienteret universitet.         

Ansøgere forventes at bidrage væsentligt til instituttets udvikling inden for både forskning og undervisning, selvstændigt og i samarbejde med andre. Kvalifikationskrav for hver stillingskategori fremgår nedenfor.

Vi søger adjunkt eller lektor inden for det offentligretlige og privatretlige område.

Vi er særligt interesserede i ansøgere med fokus på bl.a. sundhedsret, miljøret, socialret, skatteret, forvaltningsret, immaterialret og procesret, men vi vil gerne i dialog med ansøgere med interesse for andre områder. Vi har både interesse i ansøgere, der har en forskning- og undervisningsprofil primært rettet mod ét retsområde, og ansøgere der har en mere tværfaglig forsknings- og undervisningsprofil.

Ansøgere opfordres til at orientere sig på instituttets hjemmeside om forskning og uddannelser, herunder udbud af forskellige fag: www.law.aau.dk.

Det tillægges væsentlig betydning, at ansøgere har erfaring med at undervise. Det bemærkes at undervisningen primært foregår på dansk, hvorfor ansøgere forventes at kunne undervise på dansk på ansøgningstidspunktet.


ADJUNKTUR
En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.

En adjunktstilling giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor.

Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Det formelle kvalifikationskrav til et adjunktur er videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Adjunkturet er en uddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling, og forskningsbaseret undervisning, med tilhørende eksamensforpligtelser. Stillingen kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet, samt varetagelse af andre opgaver. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder.


LEKTORAT
En lektorstilling er en tidsubegrænset stilling med forpligtelse til forskning og undervisning.

Det formelle kvalifikationskrav til et lektorat er forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgere forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer.

Herudover vil det være en fordel, men ikke et krav, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Lektoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling, og forskningsbaseret undervisning, herunder eksamensafvikling. Stillingen omfatter tillige videns-udveksling med samfundet og varetagelse af opgaver som f.eks. forsknings-, studie- og kursusledelse, vejledning og supervision, fagligt bedømmelsesarbejde samt opgaver relateret til ekstern finansiering.

Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver og vægtningen mellem dem kan variere over tid.


ANSØGNINGEN
Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning, hvoraf det skal fremgå, om kandidaten søger adjunkt- eller lektorstillingen.
  • Opdateret CV.
  • Fuldstændig publikationsliste.
  • Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgere til adjunktstillingen må maks. vedlægge 5 publikationer, og ansøgere til lektorstillingen må maks. vedlægge 10 publikationer.
  • Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring.
  • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning til undervisningsportfolio.


Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

BEDØMMELSE
Bedømmelse af kandidater til stillingen foretages af et bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

De udvalgte kandidater vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den bedømmelse, der vedrører vedkommende. Bedømte kandidater kan blive inviteret til en jobsamtale og/eller en prøveforelæsning.

Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Institutleder Trine Schultz, tlf.: 9940 8126 eller ts@law.aau.dk.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF,  hs-hr@adm.aau.dk 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2023-224-05162

Ansøgningsfrist

31/03/2023

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende